ඇයි ?

මම කුංචනභරණ … ආදරයට කුංචා ය..

වයස මාස 18 ..

මට අම්මා,තාත්තා සහ අය්යාගෙන් නිතරම කරදරය..

මේවා ලෝකයා දැන ගත යුතුය..

මම මෙ බ්ලොග් එක පටන් ගන්නේ ඒ නිසයි..

Advertisements

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: