ජරාව

May 24, 2011 - Leave a Response

මෙලොව ඉතාම අපූරු දෙයක් තිබේ. මම එවායෙන් සෙල්ලම් කරන විට අය්යා, “ඈක්කා මල්ලි ඔය ජරාව” කියා කෑගසයි. ඉන්පසු අම්මා මා සොදයි.

Advertisements

2600 බුද්ධ ජයන්තිය

May 20, 2011 - Leave a Response

වෙසක් දා පන්සල් නොගොස් අම්මාගේ බැන්කුවට ගියා. මොකද එදා එහේ රාජකාරි භක්තිගීත කිව්වා

අද අය්යාගේ උපන් දිනය

May 13, 2011 - Leave a Response

තාත්තා දරුස්මාන් සමග ගෙදර නෑවිත් සටනේ

ප්‍රේමය

April 30, 2011 - Leave a Response

කිසිවෙකු නොබලන බ්ලොග් එකක් ඒක පාර්ශවික ප්‍රේමයක් වැනියැයි තාත්තා සිතයි.

ඇයි ?

April 28, 2011 - Leave a Response

මම කුංචනභරණ … ආදරයට කුංචා ය..

වයස මාස 18 ..

මට අම්මා,තාත්තා සහ අය්යාගෙන් නිතරම කරදරය..

මේවා ලෝකයා දැන ගත යුතුය..

මම මෙ බ්ලොග් එක පටන් ගන්නේ ඒ නිසයි..